Blog Post Image
1398 آذر 30
افسردگی در کمین تیم درمان
توسط صادق / 0 نظر

کلیه تیم درمان شامل پزشکان، پرستاران، بهیاران، کمک‌پرستار‌ها، کمک بهیار‌ها و دیگر پرسنل در معرض خطر افسردگی قرار دارند. این خطر در اقشاری که مدت‌زمان بیشتری را با بیمار در ...

ادامه مطلب